Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala


„Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“


Donirana sredstva namijenjena su provedbi programa besplatnog posuđivanja medicinskih i ortopedskih pomagala osobama koje na potrebno pomagalo ne ostvaruju pravo ili to pravo prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ne postoji.
 
Skenirajte kod mobitelom i donirajte programu Hrvatskog Crvenog križa Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala!
 
Mjesto provedbe:  Sva DCK
Period provedbe:  Kontinuirano  

POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

Stanovništvo Republike Hrvatske pod dugotrajnim je procesom starenja, što je vidljivo iz brojnih pokazatelja starenja stanovništva. U 2011. indeks starenja [1] iznosio je 115,0%, a koeficijent starosti[2] 24,1% (DZS, 2011).
U Hrvatskoj, stanje na dan 12. 03. 2015., živi 508.350 osoba s invaliditetom te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 12% ukupnog stanovništva RH.
Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala podrazumijevaju besplatno posuđivanje medicinskih i ortopedskih pomagala, osobama koje se nalaze u kućnoj njezi, a na pomagalo koje im je potrebno ne ostvaruju pravo ili to pravo prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ne postoji.

 

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA S KORISNICIMA U POTREBI:

U 2018. godini u 81 društvu Crvenog križa bila je omogućena posudba medicinskih pomagala (invalidska kolica, hodalice, štake, sklopivi bolnički kreveti, antidekubitalni madraci, štapovi, toaletna kolica – «princeza» i dr.)..  Tijekom 2018. godine 2.846 korisnika posudilo je ukupno 2.608 pomagala (invalidska kolica, hodalice, štake, sklopivi bolnički kreveti, antidekubitalni madraci, štapovi i dr.). Posudionice imaju ukupno 4.409 pomagala na raspolaganju za posuđivanje korisnicima i njihovim obiteljima.
Društva Crvenog križa koja provode Program bilježe stalni rast broja korisnika koja imaju potrebu za besplatnom posudbom medicinskih i ortopedskih pomagala. Odgovor na potrebe korisnika ogleda se u nabavi dodanih pomagala, pružanju usluge servisa, ali i prijevozu do krajnjih korisnika.
 

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:

 • Nabava novih medicinskih pomagala za kojima postojeće Posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala HCK imaju potrebu.
 • Dostava u gradsko društvo Crvenog križa sukladno iskazanim potrebama korisnika na terenu.
 • Plaćanje prijevoza donacije rabljenih medicinskih pomagala od donatora do Nacionalnog logističkog centra HCK u Zagrebu i društava Crvenog križa.
 

TROŠKOVNIK:

 • Prijevoz donacije od donatora do HCK može biti opravdan u slučaju kad je riječ o donaciji čija vrijednost premašuje trošak prijevoza. Također, donator i donirana roba moraju biti provjereni i pouzdani.
 • Prioritet će biti nabava novih medicinskih kreveta, za kojima imamo najveću potražnju, a čija je okvirna nabavna cijena 5.600,00 kn.
 

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA:

 • Kupljena pomagala posuđivat ćemo osobama kojima je pomagalo potrebno prema preporuci liječnika, a na njega ne ostvaruju pravo ili to pravo prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ne postoji.
 
Potvrda liječnika:
 • da
Stupanj pokretljivosti:
 • Nepokretan
 • Trajno ograničeno pokretan
 • Ograničeno pokretan
Korisnik pravo na pomagalo:
- Pravo ne postoji u sustavu zdravstvene zaštite
- Dugo čeka na ostvarivanje prava
-  Ne može ostvariti
Predviđeno trajanje posudbe:
 • Duži vremenski period
 • Kraći vremenski period
 
[1] Indeks starenja jest postotni udio osoba starih 60 i više godina u odnosu na broj osoba starih 0 – 19 godina. Indeks već od 40% kazuje da je stanovništvo određenog područja zašlo u proces starenja.
[2] Koeficijent starosti jest postotni udio osoba starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu. Osnovni je pokazatelj razine starenja, a kad prijeđe vrijednost 12%, smatra se da je stanovništvo određenog područja zašlo u proces starenja.