Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Upućuje se u proceduru javne rasprave Nacrt Statuta Hrvatskog Crvenog križa koja se odnosi na donošenje novog teksta Statuta Hrvatskog Crvenog križa, zbog usklađivanja sa Smjernicama za usklađivanje statuta nacionalnih društava (Guidance for National Society Statutes 2018.)
Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
 
Javna rasprava, sukladno odredbama članka 53. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, traje 30 dana. Županijska društva - odbori organiziraju i koordiniraju javnu raspravu svih odbora općinskih i gradskih društava s pravnom osobnošću na svom području, a rezultate javne rasprave županijski odbori upućuju Statutarnoj komisiji Hrvatskog Crvenog križa.
 
Županijski odbori dostavljaju rezultate javne rasprave u formi zajedničkih stavova svih društava s područja županije i s izdvojenim mišljenjima društava, ukoliko ih ima. Prilikom sudjelovanja u javnoj raspravi, molimo društva da posebno obrate pažnju na članak 50. Nacrta, koji se odnosi na broj zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa, gdje su ponuđene tri alternativne varijante smanjenja broja zastupnika.
 
Sukladno odredbama članka 53. Statuta Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“, broj 56/16 i 45/23), po završetku postupka javne rasprave, Statutarna komisija će sažeti primjedbe i prijedloge javne rasprave i iznijeti ih Glavnom odboru koji utvrđuje Prijedlog Statuta Hrvatskog Crvenog križa.
Prijedlog Statuta dostavlja se na mišljenje Zajedničkom povjerenstvu Međunarodnog odbora Crvenog križa i Međunarodne federacije za statute nacionalnih društava. Preporuke Zajedničkog povjerenstva uzet će se u obzir prije donošenja Statuta Hrvatskog Crvenog križa, kojeg donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.
 
Pozivamo sva društva Hrvatskog Crvenog križa na sudjelovanje u javnoj raspravi, koja će trajati od 26. ožujka do 24. travnja 2024. u 23:59, na način da rezultate javne rasprave uputite Statutarnoj komisiji, u word formatu, putem e-maila predsjednika Statutarne komisije, na e-mail: josip.jelic@hck.hr.

01-1 Nacrt Statuta HCK.docx
01-2 Obrazloženje potrebe donošenja novog Statuta HCK.pdf
01-3 Statut Hrvatskog Crvenog križa - važeći, (22.3.2016 i 29.3.2023).pdf
01-4 Smjernice za izradu Statuta nacionalnih drustava CKCP.pdf
01-5 Dodatak Smjernicama za izradu Statuta nacionalnih drustava CKCP.pdf
01-6 CroatianRC_JSC_Letcom_amended_Article_17.5_revised_Statute_27March2023.pdf
01-7 Prijevod - Komentari Zajednicke komisije za Statute.pdf