Skupština

Skupština Hrvatskog Crvenog križa najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja Hrvatskog Crvenog križa. Rad Skupštine odvija se na sjednicama koje se sazivaju najmanje jedanput godišnje.

U radu Skupštine članovi HCK sudjeluju putem izabranih predstavnika - zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
 
Skupština Hrvatskog Crvenog križa broji sveukupno do 145 zastupnika i to po jednog zastupnika biranog iz svakog društva Hrvatskog Crvenog križa (132) i do 13 počasnih članova koje predlaže Glavni odbor. Odluku o broju članova Skupštine za budući mandat donosi Skupština prije izbora. Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine. Izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Glavni odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.
 
Skupština u djelokrugu svog rada donosi Statut Hrvatskog Crvenog križa, programsku orijentaciju i razvojne programe za četverogodišnje mandatno razdoblje, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće, razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje, donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Hrvatskog Crvenog križa, donosi odluku o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama, donosi odluku o osnivanju Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa, donosi pravilnike i druge akte te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Hrvatskog Crvenog križa.

Sjednice

Poslovnik o radu Skupštine
Javnost rada
  8. sjednica Skupštine 23. saziva - Poziv s prijedlogom dnevnog reda
7. sjednica Skupštine 23. saziva - zaključci
7. sjednica Skupštine 23. saziva - poziv s prijedlogom dnevnog reda
6. sjednica Skupštine 23. saziva - zaključci
5. sjednica Skupštine 23. saziva - zaključci
5. sjednica Skupštine 23. saziva - poziv s prijedlogom dnevnog reda
4. sjednica Skupštine 23. saziva - zaključci
4. sjednica Skupštine 23. saziva - poziv s prijedlogom dnevnog reda
3. sjednica Skupštine 23. saziva
2. sjednica Skupštine 23. saziva
1. (izborno konstituirajuća) sjednica Skupštine 23. saziva

 

Arhiva

9. sjednica Skupštine 22. saziva
8. sjednica Skupštine 22. saziva
7. sjednica Skupštine 22. saziva (elektronička)
6. sjednica Skupštine 22. saziva
5. sjednica Skupštine 22. saziva
4. sjednica Skupštine 22. saziva
3. sjednica Skupštine 22. saziva
2. sjednica Skupštine 22. saziva
Zajednička sjednica Skupštine 21. i 22. saziva