Skupština

Skupština Hrvatskog Crvenog križa najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja Hrvatskog Crvenog križa. Rad Skupštine odvija se na sjednicama koje se sazivaju najmanje jedanput godišnje.

U radu Skupštine članovi HCK sudjeluju putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
 
Skupština Hrvatskog Crvenog križa broji sveukupno do 145 zastupnika i to po jednog zastupnika biranog iz svakog društva Hrvatskog Crvenog križa (132) i do 13 počasnih članova koje predlaže Glavni odbor. Odluku o broju članova Skupštine za budući mandat donosi Skupština prije izbora. Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine. Izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Glavni odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.
 
Skupština u djelokrugu svog rada donosi Statut Hrvatskog Crvenog križa, programsku orijentaciju i razvojne programe za četverogodišnje mandatno razdoblje, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće, razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje, donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Hrvatskog Crvenog križa, donosi odluku o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama, donosi odluku o osnivanju Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa, donosi pravilnike i druge akte te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Hrvatskog Crvenog križa.

Sjednice

Poslovnik o radu Skupštine
Javnost rada
4. sjednica Skupštine 22. saziva
3. sjednica Skupštine 22. saziva
2. sjednica Skupštine 22. saziva
Zajednička sjednica Skupštine 21. i 22. saziva
 

Strateški dokumenti

Strateški plan Hrvatskog Crvenog križa 2018. - 2022.
 

Program rada

Program rada za 2019.
Program rada za 2018.
Program rada za 2017.
Program rada za 2016.
Program rada za 2015.

Financijski plan

Financijski plan za 2019.
Rebalans financijskog plana za 2018.
Financijski plan za 2018.
Rebalans financijskog plana za 2017.
Financijski plan za 2017.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Financijski plan za 2016.

Godišnje izvješće o radu

Godišnje izvješće o radu u 2018.
Godišnje izvješće o radu u 2017.
Godišnje izvješće o radu u 2016.
Godišnje izvješće o radu u 2015.
Godišnje izvješće o radu u 2014.
 

Godišnje financijsko izvješće

Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2018. zajedno s izvješćem neovisnog revizora
Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2016. zajedno s izvješćem neovisnog revizora
Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2015. zajedno s izvješćem neovisnog revizora
Financijski izvještaj na dan 31. prosinca 2014
Financijski izvještaj na dan 31. prosinca 2013.
Financijski izvještaj na dan 31. prosinca 2012.
Financijski izvještaj na dan 31. prosinca 2011.
Financijski izvještaj na dan 31. prosinca 2010.
 

Zajedničke akcije HCK

Zajedničke akcije u 2019.
Zajedničke akcije u 2018.
Zajedničke akcije u 2017.