Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Hrvatskog Crvenog križa razmatra plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, prati izvršenje odnosno korištenje sredstava u okviru financijskog plana, razmatra prijedlog Statuta, prijedlog izmjena i dopuna Statuta te svih općih akata koji mogu imati utjecaj na materijalno-financijsko poslovanje, razmatra financijska izvješća koja se predaju sukladno propisima kojima je uređeno financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija te na druge načine nadzire financijsko-materijalno poslovanje.
 
Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, vodeći računa da u njegovu sastavu budu i financijski stručnjaci. Nadzorni odbor Hrvatskog Crvenog križa ima sedam članova. Predsjednik Nadzornog odbora je dipl. oec. Ivica Smiljan.

Nadzorni odbor Hrvatskog Crvenog križa ima pravo uvida u financijsko-materijalno poslovanje svih društava Hrvatskog Crvenog križa, posebice u trošenje namjenskih sredstava i raspodjelu humanitarne pomoći uključujući i namjenska sredstva dodijeljena društvima Crvenog križa. U tu svrhu surađuje i pomaže nadzornim odborima svih društava Hrvatskog Crvenog križa.
 
O svom radu izvješćuje Glavni odbor i Skupštinu.