Zaštita osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Vesna Krivošić, a zamjenik je Kata Vlahov Munda.


Ostvarivanje prava 

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
 
Zahtjev za pristup osobnim podacima
 
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
 
Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu mora biti uredno popunjen i potpisan.
 
U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

 
Kako stupiti u kontakt s nama? 

Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu na sljedeći način:
 
a) redovnom poštom na adresu:
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
n/p službenika za zaštitu podataka
Ulica Crvenog križa 14-16
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 
ili
 
b) e-mailom na adresu: sluzbenik-za-zop@hck.hr
 
Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.
 
Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Hrvatskom Crvenom križu.
 
Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu redcross@hck.hr

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb (u nastavku teksta: AZOP).
 
Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
 

Dodatne informacije 

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa na e-mail adresu: sluzbenik-za-zop@hck.hr.