Građanski odgoj i obrazovanje

Kao partner Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatski Crveni križ sudjeluje u međupredmetnoj provedbi Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja. Kroz organizaciju stručnih skupova, edukacija i seminara nastavnici se osposobljavaju za rad na temama za koje je u Kurikulumu kao nositelj određen Hrvatski Crveni križ. Edukacije se održavaju na Županijskim stručnim vijećima ili na nekim drugim razinama ovisno o provedbenim kapacitetima, a većina škola u Hrvatskoj među svojim nastavnim osobljem ima i po jednog povjerenika Crvenog križa.

Teme koje se obrađuju su: humane vrednote, međunarodno humanitarno pravo, volonterstvo, razvoj tolerancije i kulture nenasilja i mira, prevencija trogavanja ljudima, prevencija ovisnosti i djelovanje u slučaju izvanrednih situacija. U Hrvatskom Crvenom križu trudimo se slijediti suvremene trendove na području rada s djecom i mladima, kao i koristiti inovativne i nekonvencionalne metode i pristupe učenju kao što su vršnjačka edukacija i učenje kroz sudjelovanje u radionicama.

Osim u provedbi kurikuluma GOO, Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatski Crveni križ surađuju i u organizaciji Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa.

KURIKULUM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA