Nabava šatora ALASKA 20ft s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje