Osposobljavanje predavača/instruktora

Osposobljavanje doktora medicine za predavače nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"

Tečaj je namijenjen doktorima medicine, a Hrvatski Crveni križ ga provodi na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008) i Pravilnika o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu (NN 78/2009).

Nakon obveznog pohađanja tečaja u trajanju od propisanih 13 nastavnih sati i uspješno položenog ispita, Hrvatski Crveni križ izdaje polazniku tečaja Potvrdu o položenom ispitu za predavača nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".

Za izdavanje Dozvole predavača treba se osobno obratiti u:
Ministarstvo zdravlja
Uprava za zdravstvenu zaštitu
Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb
sa Zahtjevom za izdavanje navedene Dozvole.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • presliku Potvrde o položenom ispitu za predavača nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, dobivenu u Hrvatskom Crvenom križu i
  • presliku osobne iskaznice

Postupak prijave

Prijavni list

Upute za pripremu kandidata za tečaj

Upute o uplati cijene tečaja