Dopuna kriterija i produljenje trajanja Javnog poziva za jednokratnu novčanu pomoć stradalima u potresu

17.08.2020.
Hrvatski Crveni križ (HCK) 20. srpnja 2020. objavio je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te su označene kao N1 i N2, odnosno dobile su „crvenu oznaku“ i nisu podobne za stanovanje, a ispunjavaju barem jedan od sljedećih socijalnih kriterija:
 
 • kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade,
 • samohrani roditelji s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu od 4.062,51 kuna,
 • kućanstva u kojima su svi članovi umirovljenici s mirovinom manjom od 2,000,00 kuna svakog člana pojedinačno,
 • samci s ukupnim primanjima manjim ili u visini od 2.485,00 kuna,
 • obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu u travnju 2020. u iznosu od 7.673,00 kuna,
 • kućanstva u kojima ukupna primanja nisu veća od 2.000,00 kuna po članu kućanstva. 
Budući da sredstva namijenjena za dodjelu jednokratne pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu nisu utrošena, HCK produljuje trajanje Javnog poziva do 31. kolovoza 2020.
 
Opcionalno do utroška sredstava, HCK dopunjuje pravo na dodjelu novčane pomoći vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u vrijeme potresa (22. ožujka) i koje su označene „žutom oznakom“ kao PN1 (potreban detaljan pregled) i PN2 (potrebne mjere hitne intervencije), a koji ostvaruju jedan od gore istaknutih socijalnih kriterija.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji dostupno je u nastavku teksta.
 

 
 
Na temelju članka 44. Statuta Hrvatskog Crvenog („Narodne novine“, broj 56/16) i točke I. Upute o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Urbroj: 1002707-01-4-21-20/02-20 od dana 16.7.2020., a u svezi sa člankom 8. stavkom 1. točkom 4. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), Hrvatski Crveni križ objavljuje:
JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OSOBAMA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv upućuje se u svrhu pružanja pomoći osobama slabijeg socijalnog statusa - vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima koje su imale prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u vrijeme potresa koji je pogodio navedena područja dana 22. ožujka 2020. godine i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), odnosno „crvenom oznakom“ te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove.
 
Javni poziv otvoren je od 21. srpnja 2020. do 17. kolovoza 2020.

 
IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Jednokratna novčana pomoć dodijelit će se, po odobrenom zahtjevu, u iznosu utvrđenom po članu kućanstva, a visina iznosa utvrdit će se Odlukom Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i Odlukom izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, ovisno o broju podnesenih zahtjeva prema ukupno raspoloživim prikupljenim donacijskim sredstvima.
 
 
UVJETI ZA PRIJAVU ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

Javni poziv upućen je fizičkim osobama - vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima slabijeg socijalnog statusa koji su imali prebivalište/boravište na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije na dan 22. ožujka 2020. godine.
 
Za potrebe ovog javnog poziva, osobama slabijeg socijalnog statusa smatraju se:

 • kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade,
 • samohrani roditelji s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu od 4.062,51 kuna,
 • kućanstva u kojima su svi članovi umirovljenici s mirovinom manjom od 2,000,00 kuna svakog člana pojedinačno,
 • samci s ukupnim primanjima manjim ili u visini od 2.485,00 kuna,
 • obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu u travnju 2020. u iznosu od 7.673,00 kuna,
 • kućanstva u kojima ukupna primanja nisu veća od 2.000,00 kuna po članu kućanstva. 

 
PRIJAVA I DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 


Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći podnose vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u vrijeme potresa i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), odnosno „crvenom oznakom“ (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva).
 
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sve članove njegova kućanstva.
 
Uz zahtjev podnositelji su dužni ispuniti:

1. Izjavu o zajedničkom kućanstvu
2. Izjavu da vlasnik odnosno zaštićeni najmoprimac i njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području udaljenom 50 km od oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan.
3. Privolu Hrvatskom Crvenom križu za obradu podataka u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.
 
Navedene izjave i privola davat će se putem obrazaca koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.
 
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev, izjave i privolu, dostaviti na uvid:
- zaključak Grada Zagreba o davanju stana u najam na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću koje su koristili do potresa 22.03.2020.
 
Ako podnositelju zahtjeva nije izdan zaključak Grada Zagreba o davanju stana u najam na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću koje su koristili do potresa 22.03.2020., uz zahtjev je dužan dostaviti na uvid:

1. Dokaz o vlasništvu ili statusu zaštićenog najmoprimca oštećene nekretnine,
2. Dokaz o oštećenosti nekretnine,
3. Dokaz o prebivalištu/boravištu, te
4. Dokaz o ispunjenju socijalnog statusa sukladno jednom od predviđenih socijalnih kriterija.
 

1) Dokaz o vlasništvu ili statusu zaštićenog najmoprimca
 
Vlasništvo ili status zaštićenog najmoprimca nad obiteljskom kućom ili stanom dokazuje se preslikom:

 • izvatka iz zemljišne knjige ili drugom ispravom prema kojoj se utvrđuje da je podnositelj zahtjeva vlasnik oštećene kuće/stana i točna adresa kuće/stana radi provjere razine oštećenja u preliminarnim pregledima zgrada označenih kao N1 i N2, odnosno
 • ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom kojim se utvrđuje da je podnositelj zahtjeva zaštićeni najmoprimac i točna adresa kuće/stana radi provjere razine oštećenja u preliminarnim pregledima zgrada označenih kao N1 i N2.

 
Zemljišnoknjižni izvadak se može dostaviti na uvid preslikom originala ili se dostavlja ispis iz sustava ZIS (e-izvadak). Pod drugom ispravom podrazumijeva se ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj stjecanja prava vlasništva oštećene kuće/stana koji još nije proveden u zemljišnoj knjizi.
 
2) Dokaz o oštećenosti nekretnine
 
Oštećenost obiteljske kuće ili stana uslijed potresa dokazuje se preslikom:

 • potvrde Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Grad Zagreb ili
 • potvrde/mišljenja statičara.

 
3) Dokaz o prebivalištu ili boravištu
 
Prebivalište ili boravištu dokazuje se za podnositelja zahtjeva i za sve članove kućanstva, a s ciljem utvrđivanja činjenice da su prethodno navedene osobe imale prebivalište/boravište u oštećenoj kući/stanu na dan 22. ožujka 2020. godine, što se dokazuje:

 • preslikom osobne iskaznice s adresom u oštećenoj kući/stanu ili
 • uvjerenjem policijske uprave o prebivalištu/boravištu ako na osobnoj iskaznici nije navedena adresa o oštećenoj kući/stanu.

4) Dokaz o ispunjenju socijalnog statusa temeljem socijalnog kriterija
 

Uz gore navedene dokaze, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti na uvid dokaz da ispunjava jedan od sljedećih socijalnih kriterija:

 a) Kućanstvo je korisnik zajamčene minimalne naknade
- podnositelj zahtjeva dužan je priložiti presliku rješenja centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi iz kojeg su razvidni članovi obitelji koji su na zahtjevu za novčanu pomoć izuzev djece rođene nakon rješenja nadležnog centra 

b) Samohrani roditelj s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu od 4.062,51 kuna
- podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti posljednju platnu listu ili drugu dokumentaciju iz koje je razvidno da prima određenu naknadu (u iznos primanja ne zbraja se iznos dječjeg doplatka), te dokaz o skrbništvu nad maloljetnim djetetom/djecom i/ili dokaz o školovanju punoljetnog djeteta na skrbi roditelja. 

c) Svi članovi kućanstva su umirovljenici s mirovinom manjom od 2,000,00 kuna svakog člana pojedinačno
- podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaz o iznosu mirovine (obračun banke, odrezak od mirovine i sl.) 

d) Samac s ukupnim primanjima manjim ili u visini od 2.485,00 kuna
- podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti posljednju platnu listu ako je u radnom odnosu ili drugu dokumentaciju iz koje je razvidno da prima mirovinu ili određenu naknadu 

e) Obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u travnju 2020. u Gradu Zagrebu u iznosu od 7.673,00 kuna
- podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti na uvid posljednju platnu liste svih punoljetnih članova kućanstva koji su u radnom odnosu i/ili mirovini i/ili drugu dokumentaciju iz koje je vidljivo da primaju određenu naknadu (u iznos primanja ne zbraja se iznos dječji doplatak), a za punoljetnu djecu dokaz da su na školovanju. 

f) Ukupna primanja kućanstva nisu veća od 2.000,00 kuna po članu kućanstva
- podnositelj zahtjeva dužan je za sve punoljetne članove kućanstva dostaviti na uvid posljednju platnu listu i/ili odrezak od mirovine, te druge dokaze o primanjima članova obitelji (u iznos primanja ne zbraja se iznos dječji doplatak), a za punoljetnu djecu dokaz da su na školovanju.
potrebno je dostaviti na uvid svu dokumentaciju o primanjima svih punoljetnih članova kućanstva koji primaju novčane naknade bilo da su u radnom odnosu, umirovljenici ili korisnici zajamčene minimalne naknade 


ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći mogu se podnijeti od 21.7.2020. do 17.8.2020. neposredno na adresi:
 
Za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Ilica 223, Zagreb
radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
Kontakt e-mail: info@ckzg.hr
telefon: 01 3778236
 
Za područje Krapinsko-zagorske županije
Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Ulica župana Vratislava 6, Donja Stubica
radnim danom od 08:00 do 15:00 sati
Kontakt e-mail: crveni.kriz.donja.stubica@kr.t-com.hr
telefoni: 049 286145 i 049 288011
 
ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

Odluku o zahtjevima za dodjelu jednokratne novčane pomoći donosi Povjerenstvo.
 
Zahtjevi koji su nepravodobni, nepotpuni ili nisu podneseni na propisani način te zahtjevi koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima ovog Javnog poziva bit će odbijeni.
 
Zahtjev je moguće odobriti samo podnositelju zahtjeva koji je ispunio kriterije i dostavio na uvid tražene dokaze.
 
Protiv odluke Povjerenstva dopušten je prigovor u roku 5 dana od dana primitka odluke.
 
Povjerenstvo za prigovore provodi postupak temeljem podnesenih prigovora, a odluku o prigovoru, temeljem prijedloga Povjerenstva za prigovore, donosi izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa. 
 
OBJAVA REZULTATA I UPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

Podnositeljima zahtjeva dostavit će se Odluka kojom se odobrava zahtjev i temeljem koje će Hrvatski Crveni križ po proteku roka za prigovore i konačnosti donesenih izvršiti uplatu dodijeljene novčane pomoći na tekući račun podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana konačnosti svih donesenih odluka/zadnje donesene odluke.
 
 
U Zagrebu 20.7.2020.
URBROJ: 102884-07-4-234-20/02-5                                                                                                 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Obrazac zahtjeva
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava druga useljiva kuća ili stan
Privola za prikupljanje podataka