Skupština

Skupština Hrvatskog Crvenog križa najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja Hrvatskog Crvenog križa. Rad Skupštine odvija se na sjednicama koje se sazivaju najmanje jedanput godišnje.
U radu Skupštine članovi HCK sudjeluju putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
 
Skupština Hrvatskog Crvenog križa broji sveukupno do 145 zastupnika i to po jednog zastupnika biranog iz svakog društva Hrvatskog Crvenog križa (132) i do 13 počasnih članova koje predlaže Glavni odbor. Odluku o broju članova Skupštine za budući mandat donosi Skupština prije izbora. Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine. Izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Glavni odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.
 
Skupština u djelokrugu svog rada donosi Statut Hrvatskog Crvenog križa, programsku orijentaciju i razvojne programe za četverogodišnje mandatno razdoblje, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće, razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje, donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Hrvatskog Crvenog križa, donosi odluku o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama, donosi odluku o osnivanju Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa, donosi pravilnike i druge akte te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Hrvatskog Crvenog križa.

Sjednice

Poslovnik o radu Skupštine
Javnost rada
Zajednička sjednica Skupštine 21. i 22. saziva

Program rada

Program rada za 2017. godinu
Program rada za 2016. godinu
Program rada za 2015. godinu

Financijski plan

Financijski plan - prihodi i rashodi 2017.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Financijski plan - prihodi i rashodi 2016.

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće o radu u 2016. godini
Godišnje izvješće o radu u 2015. godini
Godišnje izvješće o radu u 2014. godini

Zajedničke akcije HCK

Zajedničke akcije u 2017.